menu

DANE OGÓLNE // WIZYTÓWKA ORGANIZACJI
// OBSZARY DZIAŁAŃ // INNE INFORMACJE
//
STATUT STOWARZYSZENIA
Status prawny
 • Fundacja
 • Stowarzyszenie
 • Związek Stowarzyszeń
 • Organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
 • Przedstawicielstwo organizacji zagranicznej:
 • Inna forma osobowości prawnej:
 • Nieposiadająca osobowości prawnej grupa lub inicjatywa
Działalność dodatkowa
Przynależność do krajowych, regionalnych, branżowych, zagranicznych, międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych (np. związków stowarzyszeń, federacji, forów, sieci):
 • Organizacja nie należy do krajowych / regionalnych / branżowych porozumień organizacji pozarządowych
 • Organizacja nie należy do zagranicznych / międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych
Skład Osobowy
 • Liczba członków należących do organizacji (nie dotyczy fundacji): 34
 • Liczba wolontariuszy zaangażowanych w działania organizacji w ostatnim roku: 0
 • Liczba osób pobierających wynagrodzenie z tytułu pracy w organizacji (bez względu na formę umowy): 0
Działalność gospodarcza
Prowadzenie działalności gospodarczej:
 • Organizacja prowadzi działalność gospodarczą
  Działalność wydawnicza, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych, przyrodniczych i technicznych, sprzedaż detaliczna książek, gazet.
Teren działania
Działania organizacji prowadzone są na terenie:
 • Najbliższego sąsiedztwa (osiedla, dzielnicy)
 • Gminy
 • Powiatu
 • Województwa
 • Całego kraju
 • Inaczej wyodrębnionego terytorium (np. ogólnie tereny wiejskie, małe miasteczka, miasta, tereny przygraniczne itp.)

 • Śląsk
 • Działania na obszarze lub na rzecz innych krajów

Struktura wewnętrzna
Wydzielone zadaniowo, tematycznie, terytorialnie oddziały, koła lub inne jednostki organizacyjne:
 • Organizacja nie posiada wydzielonych jednostek organizacyjnych
Przynależność do szerszej struktury
Oddział / koło/ jednostka organizacyjna szerszej struktury:
 • Organizacja nie jest wydzieloną jednostką organizacyjną szerszej struktury
Finanse organizacji
(brak danych)
 • Rok
 • Kwota rocznych przychodów PLN
 • Kwota slownie
 • Przedział wielkości (od A do K):
 • Trudno określić tę wielkość
 • Nie chcemy ujawniać tej informacji w bazie danych
Oznaczenia przedziałów wielkości kwot (PLN):
A - 0-1tys. zł B - 1tys.-5tys. zł C - 5tys.-10tys. zł D - 10tys.-50tys. zł E - 50tys.-100tys. zł
F - 100tys.-500tys. zł G - 500tys.-1mln zł H - 1mln-5mln zł I - 5mln-10mln zł
J - 10mln-100mln zł K - powyżej 100mln zł