menu

DANE OGÓLNE // WIZYTÓWKA ORGANIZACJI
// OBSZARY DZIAŁAŃ // INNE INFORMACJE
//
STATUT STOWARZYSZENIA
Obszary działań:
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lob wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz organizacje i jednostki kościoła katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego
PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA I OBYWATELA
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
NAUKA, KULTURA, EDUKACJA I WYCHOWANIE
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
 • ratownictwo i ochrona ludności
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
INNE
 • inne