menu

DANE OGÓLNE // WIZYTÓWKA ORGANIZACJI
// OBSZARY DZIAŁAŃ // INNE INFORMACJE //
STATUT STOWARZYSZENIA

Statut

Stowarzyszenia im. Wilhelma Szewczyka

 

 

Katowice 2014

 

Rozdział I - Przepisy ogólne

Art. 1.

Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie imienia Wilhelma Szewczyka i używa w korespon­dencji skrótu SWS.

 

Art. 2.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice, tere­nem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: Stowarzy­szenie imienia Wilhelma Szewczyka. Katowice.

 

Art. 3.

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym, powołanym na czas nieokreślony zrzeszeniem o celach nie zarobkowych prowadzącym działalność statutową na rzecz swoich członków i ogółu społeczeń­stwa.
 2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II - Cele działania stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Art. 4. Stowarzyszenie działa w celu:

 1. Kultywowania, ochrony i szerzenia idei oraz huma­nistycznych wartości wyznawanych przez patrona Stowarzyszenia – Wilhelma Szewczyka,
 2. Ochrony i propagowania Jego twórczości i dorobku intelektualnego,
 3. Kontynuacji zainicjowanych przez Niego tradycji i obyczajów integrujących środowiska twórcze,
 4. Ochrony, konserwacji i zachowania dziedzictwa materialnego, wszelkich pamiątek pozostałych po Wilhelmie Szewczyku i jego najbliższej rodzinie,
 5. Kontynuacji zainicjowanych przez Wilhelma Szew­czyka badań i refleksji nad polsko-niemieckimi i niemiecko-polskimi oraz polsko-skandynawskimi i skandynawsko-polskimi kontaktami i związkami: politycznymi, kulturalnymi, gospodarczymi i spo­łecznymi,
 6. Propagowania wiedzy o historii, kulturze, dorobku cywilizacyjnym, perspektywach rozwoju Ziemi Rodzinnej Wilhelma Szewczyka: Śląska oraz wiedzy o historii i kulturze słowiańskich narodów i państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą,
 7. Aktywnego wspierania przez członków Stowarzysze­nia - zawsze popieranego przez Patrona Stowarzysze­nia - rozwoju:

a.         Nauki i edukacji,

b.         Kultury lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej,

c.         Form upowszechniania wiedzy o ekologii i zrów­noważonym rozwoju,

d.         Instytucji: samorządowych, pomocy społecznej, wsparcia społecznego (w tym działających na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz społeczeń­stwa obywatelskiego,

e.         Naukowej i kulturalnej współpracy międzynaro­dowej,

f.          Form działalności społecznie użytecznej, o któ­rych mowa w Art. 4 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003: O działalności pożytku publicznego i wolontaria­cie.

 

Art. 5.

1.  Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

a.         Opracowanie, publikację, dystrybucję, sprzedaż: książek i czasopism oraz wydawnictw multimedialnych samo­dzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dn. 26 stycznia 1984: Prawo prasowe.

b.         Organizację krajowych i międzynarodowych sympo­zjów, konferencji naukowych i popularnonaukowych oraz szkoleń,

c.         Gromadzenie i archiwizację dokumentów, tworzenie baz danych, udostępnianie posiadanych zbiorów,

d.         Organizację i prowadzenie samodzielne lub współ­uczestniczenie w badaniach naukowych,

e.         Ustanawianie nagród, wyróżnień i stypendiów,

f.          Współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi oso­bami prawnymi i fizycznymi, organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami naukowo-badawczymi i kulturalnymi w celu realizacji zadań statutowych.

 1. Stowarzyszenie prowadzi działania w sferze zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej działalności:

a.         Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

b.         Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

c.         Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

d.         Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 1. Stowarzyszenie prowadzi działania w sferze zadań publicznych w zakresie odpłatnej działalności przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dn. 7 września 1991: O systemie oświaty oraz ustawy z dn. 27 lipca 2005: Prawo o szkolnictwie wyższym:

a.         Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

b.         Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Rozdział III - Członkowie. Ich prawa i obowiązki w Stowarzyszeniu

Art 6.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski, posiadający pełną zdolność do czyn­ności prawnych, akceptujący Statut Stowarzyszenia, po złożeniu na ręce Zarządu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzozie­miec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, pełnoletni po złożeniu deklaracji określonej w art. 6.1.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna po złożeniu stosownej deklaracji Zarządowi i po podjęciu przez Zarząd uchwały o przyjęciu jej w poczet członków wspierających. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu poprzez swego przedstawiciela.  
 4. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna wymieniona w art. 6.1 i art. 6.2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

Art. 7. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania zasad Statutu Stowarzyszenia,
 2. Opłacania składek.

Obowiązku wymienionego w punkcie 2 nie mają członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia.

 

Art. 8. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. Udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie,
 2. Czynnego udziału w obradach Walnego Zebrania członków,
 3. Czynnego i biernego prawa wyborczego.

Praw określonych w punkcie 2 i 3 nie posiadają członkowie wspierający i honorowi.

 

Art. 9. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na sku­tek:

 1. Śmierci członka,
 2. Rezygnacji przez członka Stowarzyszenia z uczest­nictwa w pracach organizacji, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 3. Wykluczenia przez Zarząd z Stowarzyszenia.

 

Art. 10. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie decyzji Zarządu, jeśli:

 1. Członek Stowarzyszenia naruszył w rażący sposób po­stanowienia Statutu lub uchwał Walnego Zebrania,
 2. Nie uiszcza składek przez kolejne 12 miesięcy.

 

Art. 11.

 1. Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi Stowa­rzyszenia odwołanie w terminie 14 dni do Walnego Zebrania członków. Odwołanie członka Stowarzyszenia od decyzji Za­rządu zostanie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
 2. Członek Stowarzyszenia do czasu podjęcia postanowienia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zostaje zawieszony w prawach.
 3. Postanowienie Walnego Zebrania członków podjęte w trybie głosowania tajnego jest ostateczne.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnianie, skład oraz kompetencje

Art. 12. Władzami w Stowarzyszeniu są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane w dalszej treści Statutu Walnym Zebraniem,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

Art. 13.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a.    Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Stowarzyszenia i Zarządu,

b.    Przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

c.    Weryfikacja i zatwierdzanie bilansów rocznych Stowarzyszenia,

d.    Podejmowanie uchwał w sprawie trybu wyboru Zarządu poprzez głosowanie jawne lub tajne,

e.    Wybór, odwoływanie i zatwierdzanie składu Za­rządu, udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f.     Wybór, odwoływanie i zatwierdzanie składu Ko­misji Rewizyjnej,

g.    Podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawach odwołań od decyzji Zarządu zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,

h.    Uchwalanie i zmiana treści Statutu Stowarzyszenia,

i.     Podejmowanie decyzji w sprawach wysokości składek członkowskich,

j.     Podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i ustanowienia likwidatora,

k.    Podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określił właściwości innych władz Stowarzyszenia,

l.     Zatwierdzenia decyzji Zarządu w sprawie uszczuplenia majątku.

m.  Zatwierdzenia regulaminów wewnętrznych.

 

Art. 14.

 1. Walne Zebranie zbiera się przynajmniej raz w roku.
 2. Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes Zarządu Stowarzyszenia, a pod jego nieobecność członek Sto­warzyszenia wybrany przez zebranych w głosowaniu jawnym na przewodniczącego obradom.

 

Art. 15.

 1. Walne zebranie rozpoczęte w pierwszym, oznaczonym w pismach zwołujących zebranie terminie jest ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej 50% + 1 członek Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie rozpoczęte w drugim terminie, które następuje 30 minut po pierwszym, jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 3. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół pod­pisany przez przewodniczącego obrad i protokolanta. Protokoły przechowuje Zarząd.

 

Art. 16. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie złożone na piśmie przez przynajmniej 60% członków Stowarzyszenia.

 

Art. 17. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, chyba, że Statut stanowi inaczej.

 

Art. 18.

 1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym lub jawnym na okres pięciu lat, w składzie od czterech do siedmiu osób.
 2. Na swoim pierwszym zebraniu Zarząd w głosowaniu jawnym wybiera ze swego grona: Prezesa, Wicepre­zesa, Sekretarza Zarządu i Skarbnika Zarządu.

 

Art. 19.

 1. W okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami w przy­padku śmierci członka Zarządu, jego rezygnacji z funkcji, odwołania z funkcji, wydalenia z grona członków Stowarzy­szenia Zarząd może dokooptować jednego członka do swego grona na podstawie uchwały własnej. Uchwała ta - dla zachowania swej prawomocności w dalszej części kadencji - musi być jednak potwier­dzona przez najbliższe Walne Zebranie.

 

Art. 20.

1.    Każdy członek Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani w czasie trwania kadencji przez Walne Zebranie na podstawie pisemnego, umotywowanego wniosku Komisji Rewizyjnej.

2.    Uchwała o odwołaniu Zarządu podjęta być musi w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 50% uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

3.    Uchwała Walnego Zebrania o odwołaniu członka Za­rządu z jego składu, podjęta być musi w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

 

Art 21. Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec osób trze­cich,
 3. Realizacja budżetu Stowarzyszenia i prowadzenie spraw finansowych,
 4. Rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 5. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych stowarzyszeń,
 6. Tworzenie zespołów doradczych i eksperckich,
 7. Skreślanie z listy członków i przyjmowanie nowych członków w poczet Stowarzyszenia, w tym także członków honorowych i wspierających,
 8. Pobór składek członkowskich,
 9. Uzupełnianie składu swojego w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami w trybie określonym w Statucie,
 10. Ustanawianie w drodze uchwały Zarządu: pełnomoc­ników Zarządu, określanie zakresu ich kompetencji i uprawnień, czasu, na jaki udzielone zostaje pełno­mocnictwo. Uchwała taka musi być podpisana przez przynajmniej dwóch członków Zarządu,
 11. Opracowanie sprawozdań, bilansów itp., organizacja pracy biura Zarządu. Zarząd powołuje biuro, na czele którego stoi Przewodniczący Biura Zarządu. Szczegóły pracy biura zawarte są w regulaminie, tworzonym przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Art. 22

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes, a w razie nieobecności lub choroby wyżej wymienionych Sekretarz Zarządu.
 2. Zarząd zbiera się na swe posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Posiedzenia zarządu są protokołowane. Protokoły podpisują przynajmniej dwaj członkowie Zarządu i protokolant.

 

Art. 23.

 1. Komisję Rewizyjną w składzie trzech osób na okres pię­ciu lat wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 2. Komisja ze swego grona na pierwszym swoim posie­dzeniu wybiera Przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna jest samodzielnym organem statu­towym Stowarzyszenia, niepodlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a.     Nie mogą być członkami Zarządu lub pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b.     Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za prze­stępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c.      Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Art. 24.

 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub jej członka Komisja podejmuje uchwałę o dokooptowaniu do uszczuplonego jej składu jednego członka, powołując go wyłącznie z grona członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały własnej.
 2. Podjęta w tym trybie uchwała dla zachowania swej prawomocności w dalszej części kadencji musi być przyjęta w głosowaniu jawnym na najbliższym Wal­nym Zebraniu.

Art. 25. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola bieżącej działalności finansowej Stowarzy­szenia,
 2. Badanie bilansu, rachunku zysków i strat,
 3. Kontrola zgodności działań Zarządu z Statutem, uchwałami Walnego Zebrania,
 4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 5. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 6. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu w całości lub jego członka,
 7. Udział przedstawiciela Komisji we wszystkich posie­dzeniach Zarządu z głosem doradczym,
 8. Uzupełnienia swego składu w celu zapełnienia wakatu.

Art. 26. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Rozdział V - Sposób reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych, ważność uchwał władz Stowarzyszenia

Art. 27. Do składania oświadczeń woli, podpisywania pism z zawartymi w nich zobowiązaniami finansowymi lub majątkowymi Stowarzyszenia uprawnieni są:

 1. Prezes Zarządu wraz z Sekretarzem Zarządu lub Skarbnikiem Zarządu działający łącznie,
 2. Prezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu działający łącznie,
 3. Skarbnik Zarządu wraz z Sekretarzem Zarządu dzia­łający łącznie,
 4. Szczegółowy wewnętrzny podział zadań, zakresów odpowiedzialności i kompetencji członków Zarządu reguluje Regulamin Pracy Zarządu,
 5. Regulamin Pracy przyjmuje Zarząd na podstawie uchwały własnej przyjętej w glosowaniu jawnym zwykłą większością głosów na swym pierwszym posiedzeniu po wyborze dokonanym przez Walne Zebranie,
 6. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Rozdział VI - Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich

Art 28. Fundusze i majątek Stowarzyszenia tworzone są z:

 1. Składek członkowskich,
 2. Darowizn, dotacji, subwencji, zapisów, spadków,
 3. Dochodów z majątku i działalności Stowarzyszenia,
 4. Wpływów z ofiarności publicznej, przy przestrzeganiu przepisów Ustawy z dn. 15 marca 1933: O zbiórkach publicznych.

 

Art 29. Fundusze będące w posiadaniu Stowarzyszenia przeznaczone będą na prowadzenie działalności statutowej, organizacyjnej, w tym także na wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia.

 

Art. 30. Decyzje Zarządu dotyczące wydatkowania kwot powyżej 10 tysięcy złotych wymagają zatwierdzenia przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

 

Art. 31. Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przy­sposobienia, opieki lub kurateli zwanych „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowni­ków oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków or­ganów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pra­cownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII - Zasady dokonywania zmian Statutu

Art. 32. Uchwałę w sprawie zmiany treści Statutu podej­muje Walne Zebranie przy obecności przynajmniej 50% + 1 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym.

Rozdział VIII - Sposób rozwiązania Stowarzyszenia

Art. 33.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia nastąpić może na pod­stawie uchwały Walnego Zebrania, przy obecności 50% + 1 uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.
 2. Walne Zebranie wyznacza likwidatora Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie postanowi uchwałą przyjętą zwykłą większością głosów, na jaki cel przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

Rozdział IX - Postanowienia dodatkowe

Art. 34. W sprawach nieobjętych postanowieniami Statutu lub spornych, stosowne uchwały podejmuje Walne Zebranie na podstawie: Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989: Prawo o Stowarzyszeniach oraz Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003: O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Alfabetyczna lista założycieli Stowarzyszenia imienia Wilhelma Szewczyka:

8 lipca 2006 r., Katowice, ul Grzegorza Fitelberga nr 22

1.      Henryk Adler

2.      Maria Bujnicka

3.      Jerzy Dałek

4.      Wiesław Głowacz

5.      Elżbieta Gondek

6.      Rajmund Hanke

7.      Marek Kornas

8.      Ilza Kowol

9.      Jan Malicki

10.  Jan Mitręga

11.  Józef Musioł

12.  Bernard Pietrzok

13.  Elżbieta Pietrzok

14.  Bożena Polak

15.  Aleksandra Kubanowska-Sierna

16.  Tadeusz Sierny

17.  Michał Skop

18.  Grażyna Barbara Szewczyk

19.  Danuta Węgrzyn-Śleziońska

20.  Henryk Ślezioński

21.  Piotr Wilczek

22.  Irena Woźnica

 

Komitet Założycielski w składzie prof. zw. dr hab. Jan Malicki, prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk (Przewodnicząca Komitetu), dr Tadeusz Sierny, złożył do Sądu Rejonowego w Katowicach wniosek o rejestrację Stowarzyszenia w dniu 31 lipca 2006 r. Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospo­darczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Stowarzyszenie w dniu 4 października 2006 r. pod numerem KRS 0000264016.